จดหมายข่าวโรงเรียน

วันที่ ๓ มีนาคม พ.ศ.๒ฮ๕๖๗ ฝ่ายปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ จัดกิจกรรมค่ายกลางวัน "Day Camp" นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๓ ครั้งที่ ๓๑