จดหมายข่าวโรงเรียน

วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๗ ฝ่ายปฐมวัยโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ได้จัดทำโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์