จดหมายข่าวโรงเรียน

วันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๗ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ให้การต้อนรับการเยี่ยมชมและศึกษาดูงานจากโรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา จำนวน 30 คน เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับรูปแบบการประเมินโรงเรียนรางวัลพระราชทานระดับก่อนประถมศึกษา