จดหมายข่าวโรงเรียน

วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๗โครงการเสริมสร้างศักยภาพทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ได้มีการจัดกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ Academic Day