จดหมายข่าวโรงเรียน

วันเสาร์ที่ ๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๗ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ดำเนินการรับสมัครนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗ โครงการศักยภาพแบบองค์รวม