จดหมายข่าวโรงเรียน

วันที่ ๒๐-๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๖๗ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ นำโดยนางสาววิชชุดา นนทศิลา รองผู้อำนวยการโรงเรียนเข้าร่วมอบรมโครงการเสริมสร้างความรู้ด้านการบริหารงานการคลังและสร้างความตระหนักในการป้องกันการทุจริตของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่