จดหมายข่าวโรงเรียน

วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๗โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ต้อนรับคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงศึกษาธิการ ติดตามผลการดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพตามพหุปัญญา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน