จดหมายข่าวโรงเรียน

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ ​2567 โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ นำโดยรองผู้อำนวยการนารีย์ หมื่นแจ่ม รองผู้อำนวยการวิชชุดา นนทศิลา รองผู้อำนวยการกันตินันท์ โภคินอธิษฐ์ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในการปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ชั้นอนุบาลปีที่ 2 และประถมศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567 ทั้ง 4 โครงการ