จดหมายข่าวโรงเรียน

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ เข้ารับโล่และประกาศเกียรติคุณโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๑๔ ในงานมาฆบูชา สมัชชาวิถีพุทธ ครั้งที่ ๕