จดหมายข่าวโรงเรียน

วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์พ.ศ. ๒๕๖๗ โครงการเสริมสร้างศักยภาพการเรียนรู้แบบองค์ SAP ได้จัดกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการองค์รวม Academic Day โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานอย่างเท่าเทียมกันเพื่อจัดแสดงผลงานของตนผ่านโครงงาน Workshop