จดหมายข่าวโรงเรียน

วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗ โครงการ English Program (EP) โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ได้จัดกิจกรรม Open House เปิดบ้านวิชาการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖