จดหมายข่าวโรงเรียน

วันเสาร์ที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๗ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ดำเนินการรับสมัครนักเรียนระดับอนุบาล ๒ และระดับประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา 2567