จดหมายข่าวโรงเรียน

เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๗ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่นำโดยทีมงานผู้บริหารและคณะครูเข้าร่วมสัมมนาการจัดการเรียนการสอนสถานศึกษาแห่งความสุข “ห้องเรียนฟินแลนด์” ผ่านระบบ MICROSOFT TEAMS