จดหมายข่าวโรงเรียน

วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ.2566 โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาร์อิสเทอร์น หลักสูตรศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา