จดหมายข่าวโรงเรียน

กลุ่มอนามัยโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ได้จัดการอบรมออนไลน์แคมเปญ WASH สุขภาพด้านน้ำและสุขอนามัย โดยมูลนิธิแพลนเน็ตวิเตอร์ ผ่านระบบ zoom ณ ห้องปฏิรูป