จดหมายข่าวโรงเรียน

วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ เล็งเห็นถึงสมรรถนะทางการเรียนรู้และคุณภาพผู้เรียนผ่านการจัดกิจกรรมตามประเพณี เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และสืบสานประเพณีวัฒนธรรม อีกทั้งเป็นการธำรงรักษาไว้ ซึ่งเอกลักษณ์ของจังหวัดเชียงใหม่ คือประเพณีลอยกระทง (ประเพณียี่เป็ง)