จดหมายข่าวโรงเรียน

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ได้จัดกิจกรรม ต๋ามฮีต ตวยฮอย ลอยสะเปา ยี่เป็งของฝ่ายปฐมวัยเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ถึงประเพณียี่เป็ง