จดหมายข่าวโรงเรียน

วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ได้ต้อนรับคณะศึกษานิเทศก์ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ ในการตรวจเยี่ยม นิเทศ ติดตามการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา