จดหมายข่าวโรงเรียน

สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ มีการจัดประชุมสามัญประจำปี และรับมอบระบบโสตทัศนูปกรณ์บริเวณโดมการศึกษา