จดหมายข่าวโรงเรียน

วันที่ ๑๒ พศฤจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่เป็นหนึ่งในสนามสอบของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยที่เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ของรัฐที่จัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย