จดหมายข่าวโรงเรียน

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ได้รับรางวัลชมเชยจากการเข้าร่วมประเมินนิทรรศการออนไลน์การนำนโยบายด้านการศึกษามาปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม