จดหมายข่าวโรงเรียน

คณะครูโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ เข้าร่วมอบรม Learning With iPad เพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนโดย SPVI Education