จดหมายข่าวโรงเรียน

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ จัดอบรมให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยมหากุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา เกี่ยวกับกรอบหลักสูตรการศึกษาและดำเนินการจัดการศึกษา