จดหมายข่าวโรงเรียน

วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมทองกวาว โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต ๑ ได้จัดการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษาของอำเภอเมือง ๑ และอำเภอเมือง ๒