จดหมายข่าวโรงเรียน

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ได้เข้าร่วมการจัดมหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรมการศึกษา ๒๐๒๓ ณโรงเเรมดิเอ็มเพลสเชัยงใหม่