จดหมายข่าวโรงเรียน

วันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖ โรงเรียนอนุบาลเลชียงใหม่ ได้รับการประเมินโรงเรียนน่าดู น่าอยู่ น่าเรียนและน่าเชื่อถือ