จดหมายข่าวโรงเรียน

วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๖ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ให้การต้อนรับการเยี่ยมชมและศึกษาดูงานจากโรงเรียนบ้านแม่ขรี(สวิงประชาสรรค์)