จดหมายข่าวโรงเรียน

วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๖ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ได้เข้าร่วมการจัดสัมมนาทางวิชาการและการประชุมสามัญ ประจำปี ๒๕๖๖