จดหมายข่าวโรงเรียน

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ได้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการค่ายเยาวชนรักษ์พงไพร ระดับประเทศ ประจำปี ๒๕๖๖