จดหมายข่าวโรงเรียน

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ นำโดยฝ่ายบริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ขอแสดงความยินดีกับท่าน ผู้อำนวยการโกวิท หมื่นทา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ เป็นผู้ที่สำเร็จการพัฒนา "โครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง"