จดหมายข่าวโรงเรียน

ผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ นำโดยท่าน ผอ.โกวิท หมื่นทา ร่วมแสดงความยินดีกับคุณครูโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ทั้ง 3 ท่าน ที่ได้รับรางวัล จากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 1 มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ