จดหมายข่าวโรงเรียน

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ได้ให้การต้อนรับการเยี่ยมชมและศึกษาดูงานจากคณะผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนอนุบาลนครปฐม จำนวน ๙๐ คน