จดหมายข่าวโรงเรียน

วันที่ 25 กรกฎาคม 2566 โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ได้รับการนิเทศ ติดตาม และการใช้การโค้ชสำหรับโรงเรียนคุณธรรม จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ร่วมกับศูนย์คุณธรรม