จดหมายข่าวโรงเรียน

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรม "เขตพื้นที่บริการสะอาดไม่ขาดคนชม"