จดหมายข่าวโรงเรียน

วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ.2566 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3-6/4 รับฟังการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการรู้เท่าทันอารมณ์ การประเมินสถานการณ์เชิงบวกและเชิงลบ การเตรียมตัวรับมือกับสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดเชิงจิตวิทยา