จดหมายข่าวโรงเรียน

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ฝ่ายบริหารทั่วไป งานความปลอดภัยในสถานศึกษา ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (สศด.) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้ดำเนินโครงการ Smart School Bus Platform