จดหมายข่าวโรงเรียน

วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ.2566 โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ได้นำนักเรียนแกนนำและสภานักเรียนจำนวน60คน ครูผู้บำเพ็ญตนเป็นประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาจำนวน12คนเข้าร่วมกิจกรรมการปฏิญาณตนเป็นพุทธมามกะและรับเกียรติบัตรผู้เสียสละและบำเพ็ญตนเป็นประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา