จดหมายข่าวโรงเรียน

วันที่​18​กรกฎาคม​ พ.ศ.2566 คุณครูนิสารัตน์ สุดใจ เป็นตัวแทนโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่เข้าร่วมพิธีรับตราพระราชทาน