จดหมายข่าวโรงเรียน

วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 รองผู้อำนวยการนารีย์ หมื่นแจ่ม พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนอนุบาลพะเยา