จดหมายข่าวโรงเรียน

วันที่ 15-16 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ได้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ จัดทำผลงานทางวิชาการ ประเภทวิจัยและพัฒนาสายงานผู้บริหารสถานศึกษา ภายใต้โครงการข้อตกลงในการพัฒนางานสู่การเลื่อนวิทยฐานะของผู้บริหารสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1