จดหมายข่าวโรงเรียน

วันที่ ๑๖-๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ท่านผู้อํานวยการโกวิท หมื่นทา และท่านรองวิชชุดา นนทศิลา เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือข้อราชการ เกี่ยวกับกาวางแผน การจัดการ ศึกษา แนวทางปฏิบัติเพื่อให้เป็นในทิศทางเดียวกัน ณ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร อําเภอเมือง จังหวัดพิจิตร