จดหมายข่าวโรงเรียน

วันพุธที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ได้จัดพิธีเข้าประจำหมู่ของสมาชิกยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖