จดหมายข่าวโรงเรียน

๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ จัดพิธีสถาปนาคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖