จดหมายข่าวโรงเรียน

ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ที่ได้รับ รางวัลเหรียญเงิน ผลงานการพัฒนาครูสู่ความเป็นครูมืออาชีพโดยใช้ PA เป็นฐานด้วยรูปแบบ PISA ของโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ จาก 1,144 โรงเรียนทั่วประเทศ