จดหมายข่าวโรงเรียน

ทีมสภานักเรียนโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ให้การต้อนรับการเยี่ยมชมและศึกษาดูงานจากโรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่