จดหมายข่าวโรงเรียน

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ได้จัดให้มีการเลือกตั้งประธานคณะกรรมการสภานักเรียนและคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๖