จดหมายข่าวโรงเรียน

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ได้ดำเนินการจัดสอบความสามารถในการอ่าน (Reading Test : RT) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565