จดหมายข่าวโรงเรียน

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนอนุบาลนราธิวาส