จดหมายข่าวโรงเรียน

โครงการ English Program โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ นำนักเรียนทำกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา ณ ประเทศสิงคโปร์