จดหมายข่าวโรงเรียน

ขอแสดงความยินดี เด็กหญิงปารย์การย์ สนธิสวัสดิ์ ได้รับรางวัล "ต้นแบบคนดีศรีเชียงใหม่"